Etiska regler antagna vid årsmötet den 14 mars 2014

Definitioner

Med medlem avses i det följande alla medlemmar i SHR oavsett medlemskategori.
Med personlig medlem avses den fysiska person som är personlig medlem i SHR, anställda såväl som företagare.
Med servicemedlem avses den juridiska person med anställda som är servicemedlem i SHR.
Med skolmedlem avses den juridiska person med anställda som är skolmedlem i SHR.
Med salong/spamedlem avses den juridiska person som är salong/spamedlem i SHR.
Med kund avses de personer som besöker en hudterapeut.
Med salong avses den hudvårdssalong med anställda som köper och använder servicemedlems utrustning eller produkter.
Med utrustning avses maskinell utrustning såsom laser, IPL och liknande.
Med produkter avses övriga artiklar såsom förbrukningsmaterial, hudvårdsprodukter, kosttillskott och övriga varor för hudvård.
Med avancerade produkter och utrustning avses sådana som kan medföra skada på kund utan erforderliga kunskaper vid hantering.

1 kap. Allmänt

1 § SHR:s Etiska regler ska alltid iakttas av alla medlemmar. Medlem ska vid anmodan visa att reglerna efterlevs.
2 § Medlem ska stödja SHR:s syfte och mål.
3 § Medlem ska i erforderlig utsträckning hålla sig informerad om förändringar i lagar, myndigheters rekommendationer och branschnyheter.

2 kap. Syfte

1 § Syftet med SHR:s Etiska regler är
1. Att hålla en hög standard i hudvårdsbranschen.
2. Att skydda kunder från olämpligt yrkesutövande.
3. Att bidra till ett lämpligt uppträdande mellan medlemmar, mot kunder och allmänheten.

3 kap. Överträdelse

1 § Anmälan om medlems överträdelse av Etiska regler ska lämnas till styrelsen. Styrelsen kan också självmant ta upp frågan om medlems överträdelse mot Etiska regler. Styrelsen ska i alla frågor om överträdelser av de etiska reglerna samråda med SHR:s etiska råd.
2 § Överträdelse av de Etiska reglerna kan resultera i erinran, varning eller uteslutning, på beslut av styrelsen. Medlem kan vid behov ges tillfälle att kommentera frågan innan beslut fattas. Beslut om åtgärd som avses här ska ges skriftligen och vara motiverat.
3 § Innan uteslutning sker, ska medlemmen ifråga och SHR:s etiska råd alltid beredas tillfälle att yttra sig i frågan.
4 § Beslut om uteslutning kan av medlemmen överklagas och ska behandlas på närmast följande ordinarie årsmöte i enlighet med SHR:s stadgar.

4 kap. Gemensamma bestämmelser

Lagstiftning m.m.
1 § Medlem ska följa svenska och internationella lagar och föreskrifter samt myndigheters beslut och rekommendationer, exempelvis avgörande från Allmänna reklamationsnämnden.
2 § Medlem ska särskilt beakta de lagregler som gäller för hygienisk verksamhet samt marknadsföring.

God sed
3 § Medlem ska erbjuda service och support till kunden respektive salongen.
4 § Medlem ska för att undvika vilseledande inte använda begrepp som kan associeras med hälso- och sjukvårdens område, exempelvis medicinsk hudvård.
5 § Medlem ska hålla god ton i kontakten med andra företag, kunder, salonger, SHR och i övrigt iaktta god sed gentemot kunder, salonger och andra.
6 § Medlem ska alltid uppträda professionellt och på ett vis som gynnar organisationen.
7 § Medlem ska aldrig överdriva effekten av utrustning eller produkter.
8 § Medlem ska i sin kontakt med allmänheten sträva efter att upplysa om SHR:s verksamhet. Sådan information ska vara adekvat.
9 § Medlem ska vid användandet av SHR:s logotype uppmärksamma att den är ett registrerat varumärke som inte får förvanskas eller användas på ett i övrigt missvisande sätt. Korrekt logotype erhålls via SHR:s kansli.

5 kap. Bestämmelser för personliga medlemmar

1 § Detta kapitel gäller endast personliga medlemmar.
2 § Personlig medlem får inte ställa medicinska diagnoser, utföra behandlingar eller erbjuda tjänster som är utanför dennes kompetensområde.
3 § Personlig medlem ska undersöka om en kund är under läkarbehandling, har kontraindikationer eller svårbedömda indikationer innan behandling påbörjas. Medlem ska vid varje tveksamhet begära att kunden konsulterar läkare för att säkerställa att tänkt behandling inte är skadlig.
4 § Personlig medlem får inte ge injektioner eller förskriva läkemedel, salvor eller lotioner som är receptbelagda, undantaget att personlig medlem även är legitimerad vårdpersonal.
5 § Personlig medlem ska dokumentera utförda behandlingar och hantera dessa dokument i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Personlig medlem ska respektera tystnadsplikt gentemot kund.
6 § Personlig medlem som bedriver salongsverksamhet ska ha tillfredsställande rutiner och upprätta ett Egenkontrollprogram i syfte att hålla hög hygienisk standard, inkluderande att fortlöpande kontrollera och planera verksamheten så att detta syfte uppnås.
7 § Personlig medlem ska upprätthålla innehavda certifikat utfärdade av föreningen enligt gällande regler.
8 § Personlig medlem ska regelbundet delta i fortbildningar inom yrket.
9 § Personlig medlem ska använda titeln auktoriserad hudterapeut. Personlig medlem får inte använda olämpliga eller vilseledande titlar, exempelvis ”legitimerad” hudterapeut.
10 § Personlig medlem ska hålla SHR:s personliga medlemsbevis väl synligt för kunderna.
11 § Personlig medlem som är arbetsgivare för hudterapeuter ska endast anställa hudterapeuter med dokumenterad hudterapeututbildning som i stort motsvarar SHR:s krav på hudterapeututbildning. Personlig medlem ska kontrollera anställds utbildning. Detsamma gäller för personlig medlem som hyr ut del av lokal till annan hudterapeut.
12 § Personlig medlem som bedriver salongsverksamhet ska inneha behandlingsskadeförsäkring för sig och sina anställda.
13 § Vid tillämpning av friskrivningar från ansvar vid behandlingsskada på kund får dessa inte vara heltäckande.

6 kap. Bestämmelser för servicemedlemmar

1 § Detta kapitel gäller endast servicemedlemmar.

Lagstiftning m.m.
2 § Servicemedlem ska enbart erbjuda utrustning och produkter som uppfyller gällande krav på säkerhet, innehar relevanta märkningar och liknande godkännanden.
3 § Servicemedlem ska kunna uppvisa fullständig EG-­försäkran.
4 § Servicemedlem ska för att kunna erhålla servicemedlemskap ha bedrivit affärsverksamhet inom området i minst tre år.

Utbildning
5 § Servicemedlem ska vid försäljning, uthyrning, leasing eller liknande förhållande ge noggrann och fullständig utbildning på aktuell utrustning och/eller produkter, där så fordras. Sådan utbildning ska bestå av teoretisk genomgång och praktisk träning. Servicemedlem ska följa upp utbildningen och säkerställa att salongen har erhållit adekvat kunskap.
6 § Servicemedlem ska vid utbildning använda sig av utbildare som har erhållit utbildning på aktuell utrustning eller produkter. Utbildare inom utrustning ska ha minst 2 års praktisk erfarenhet av utrustningen. Servicemedlems utbildningsansvarige ska ha minst 2 års erfarenhet av aktuell utrustning eller produkter. Undantag kan beviljas av styrelsen till exempel när ny teknik gör det omöjligt att uppfylla utbildningskraven.
7 § Avancerade produkter eller utrustning som kan medföra skada på kund utan erforderliga kunskaper vid hantering ska enbart säljas till salonger/personer med dokumenterad hudterapeututbildning som i stort motsvarar SHR:s krav på hudterapeututbildning. Även i övrigt bör servicemedlem inte sälja utrustning eller produkter avsedda för hudterapeuter till andra än köpare med sådan utbildning som nyss nämnts. När produkter/utrustning som här avses säljs till en hudterapeututbildning ska denna vara på eftergymnasial nivå som i stort motsvarar SHR:s krav på hudterapeututbildningar. Servicemedlem ska kontrollera att det som sägs i denna bestämmelse är uppfyllt.

Övrigt
8 § I den mån servicemedlem utför behandlingar vid produktdemonstrationer eller liknande ska 5 kap. 2-­4 §§ iakttas.

7 kap. Bestämmelser för skolmedlemmar

1 § Detta kapitel gäller endast skolmedlemmar.
2 § Skolmedlem ska bedriva sin utbildning av hudterapeuter i enlighet med SHR:s utbildningsbilaga.
3 § Skolmedlem ska respektera att yrkesutövandet endast ska läras ut i kompletta hudterapeututbildningar eller fortbildningar för hudterapeuter.
4 § Skolmedlem ska informera sina studenter om SHR:s Etiska regler och säkerställa att adekvat kompetens erhållits.
5 § Skolmedlem ska i utbildningssituationen uppträda på ett sätt som är gynnsamt för SHR och upplysa om SHR:s verksamhet samt fördelarna med medlemskap.
6 § Skolmedlem ska säkerställa att 5 kap. 2-­6 §§ alltid följs vid behandlingar som utförs i utbildningen.
7 § Skolmedlem ska ha tillfredsställande rutiner och upprätta ett Egenkontrollprogram i syfte att hålla hög hygienisk standard, inkluderande att fortlöpande kontrollera och planera verksamheten så att detta syfte uppnås.

8 kap. Bestämmelser för salong/spamedlem

1 § Detta kapitel gäller endast salong/spamedlemmar.
2 § Salong/spamedlem ska i enlighet med SHR:s stadgar endast anställa hudterapeuter som är personliga medlemmar i SHR. Salong/spamedlem ska årsvis skicka in en förteckning över anställda hudterapeuter per varje kalenderårs ingång.
3 § Salong/spamedlem ska ha tillfredsställande rutiner och upprätta ett Egenkontrollprogram i syfte att hålla hög hygienisk standard, inkluderande att fortlöpande kontrollera och planera verksamheten så att detta syfte uppnås.
4 § Salong/spamedlem ska inneha behandlingsskadeförsäkring för vid salongen verksamma anställda.
5 § Vid tillämpning av friskrivningar från ansvar vid behandlingsskada på kund får dessa inte vara heltäckande.

 

 

Rättigheter: 
Öppet material