Under våren 2014 sjösatte Socialdepartementet skönhetsutredningen och denna blev klar att lämnas till regeringen sista november 2015. Förslaget gick sedan ut på remiss till alla berörda myndigheter och organisationer, däribland SHR. Remissvar lämnades in i april 2016. Nedan följer lite kort om utredningen och vad SHR inlämnat som remissvar.

Utredningen skulle lämna förslag som syftar till att stärka skyddet för den enskilde vid behandlingar och ingrepp som kräver medicinsk kunskap och erfarenhet eller kan innebära betydande hälsorisker, men som inte är hälso- och sjukvård eller tandvård.
I uppdraget ingick att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd.

Utredningen förslår en ny konsumentskyddslag. Den ska gälla för de skönhetsingrepp som kan medföra betydande hälsorisker. Dit räknas till exempel kirurgiska ingrepp, hudslipning, filler- och botoxinjektioner, tatueringar, piercning, laser och IPL-behandlingar. Det ska vara en lag om kroppsbehandlingar. I lagen ingår att alla utövare måste söka tillstånd för att få bedriva verksamhet och att kommunerna kommer att ha regelbunden tillsyn över verksamheterna.

Utredningens förslag i korthet
•    Ny konsumentskyddslag för kroppsbehandlingar
•    Tillståndsplikt för de verksamheter som erbjuder kroppsbehandlingar med en betydande     hälsorisk
•    Kirurgiska ingrepp och injektioner begränsas till särskilda yrkesgrupper
•    Krav på verksamheterna att bedriva ett aktivt säkerhetsarbete
•    Ingreppen ska utföras fackmannamässigt
•    Krav på dokumentation
•    Krav på betänketid
•    Kommunerna och Inspektionen för vård och omsorg, IVO utses tillsynsmyndigheter
•    Nationellt register över verksamheter med tillstånd
•    Nationell webbaserad informationstjänst för konsumenter

Estetiska behandlingar och andra ingrepp med medicinska risker utanför hälso- och sjukvården och tandvården,  Dir. 2014:61, Utgiven: 28 april 2014, Typ: Kommittédirektiv, Avsändare: Socialdepartementet)

Eftersom SHR suttit med i utredningen som expert så har vi kunnat påverka redan från start och bidra med information om fakta och hur man skulle kunna reglera marknaden. Utredaren Eva Nilsson Bågenholm och övriga i utredningen är mycket imponerade av SHR:s arbete. Vi är kompetenta och seriösa och har sedan många år tillbaka försökt att reglera skönhetsbranschen som enda aktör.

SHR stöder det mesta i utredningens förslag. Lagförslaget kommer att innebära att alla som inte har den utbildningsnivå och kompetens som medlemmar i SHR har, inte kommer att få tillstånd att bedriva verksamhet inom avancerad skönhetsvård på grund av att de inte kommer att kunna uppfylla de krav som ställs. Det blir på så sätt en gynnsammare konkurrenssituation för våra medlemmar.  

Vidare har SHR lagt som förslag att injektioner ska kategoriseras genom djupet i m.m. och inte som i förslaget endast avse injektioner i subcutis. (1 kap.

2 § Definitioner
Injektion – att med injektionsspruta, pump, verktyg eller motsvarande respektive kanyl, spets eller motsvarande applicera läkemedel, medicinteknisk produkter eller annat ämne i underhuden (subcutis) eller djupare.)

SHR anser att begreppet ”säker kroppsbehandling” som används är för vagt. Det hade varit bättre att upprätta föreskrifter om vad som ska uppfyllas vad gäller hygien, ce-märkning, protokoll, journal etc och i denna definition hänvisa till föreskrifter.

(1 kap. 2§ definitioner
Säker kroppsbehandling – en kroppsbehandling som utförs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, i de fall det finns tillgängligt, eller annars bästa möjliga teknik.)

SHR anser att det är en svaghet i förslaget att man inte anger några kompetenskrav för olika kroppsbehandlingar. SHR anser att man bör försöka ange kompetenskrav för övriga kroppsbehandlingar som kan medföra betydande hälsorisk. I den europeiska  standarden över skönhetstjänster som blev klar 11 april 2016 (ICS 03.080.30) så anges vilken EQF som krävs för olika behandlingar. Avancerade behandlingar som en hudterapeut utför ex kemisk peeling, epilering m.m. har en EQF på 5/6. SHR kommer också att ansöka om nivåplacering för yrket enligt SEQF och den kommer då att ligga på SEQF 5 och för avancerade behandlingar SEQF 6. SHR anser att det kan vara rimligt att använda sig av den svenska referensramen för kvalifikationer i lag om kroppsbehandlingar.

I den genomgång av olika behandlingar som gjorts saknas kemiska behandlingar ex. kemisk peeling som egen rubrik. Dessa kan göras med t.ex TCA och kan medföra betydande hälsorisk. Viktigt att de finns med då det också anges vilka behandlingar som faller utanför lagens tillämpningsområde. Nu finns kemisk peel med under hudslipning som är en mekanisk metod. (10.1.3 Kroppsbehandlingar som omfattas av lagen .

I skrivande stund väntar vi med spänning på någon respons från regeringen om förslaget och remissvaren.

Rättigheter: 
Öppet material